Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

ທີມຂອງເຮົາ

ພວກເຮົາມີປະສົບການສູງໃນການບໍລິການເລື່ອງເວັບໄຊທ໌ທຸກປະເພດ

ອານຸສັກ ຄອນວິຊຳ

ອານຸສັກ ຄອນວິຊຳ

ຜູ້ກໍຕັ້ງ

  • ນັກພັດທະນາເວັບ ແລະ ແອັບ, ຊ່ຽວຊານໃນຊອບແວຣ ແລະ ຮາດແວຣ,

ອາຊີບຫລັກ: ຜູ້ຈັດການຝ່າຍ IT ໃນບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ

ປະສົບການສະເພາະດ້ານ:  7ປີ

ໄລ ຄອນພະຈິດ

ໄລ ຄອນພະຈິດ

ຜູ້ຮ່ວມກໍຕັ້ງ

ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ ຮາດແວຣ ແລະ ຊອບແວຣ
ອາຊີບຫລັກ: ຄູສອນ IT ໃນວິທະຍາໄລແຫນ່ງຫນຶ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ປະສົບການສະເພາະດ້ານ: 5 ປີ

ສຸດປະເສີດ ຈັນທຸມພອນ

ສຸດປະເສີດ ຈັນທຸມພອນ

Programmer

ຊ່ຽວຊານ ພັດທະນາ ເວັບ ແລະ ແອັບ

ອາຊີບຫລັກ: IT support ທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ

ປະສົບການສະເພາດ້ານ: 3 ປີ